Bewind

Onderbewindstelling 
Onderbewindstelling is een financiële maatregel. Als iemand zijn financiële handelingen niet meer kan overzien is het vaak genoeg om goederen van die persoon onder bewind te stellen. De onderbewindgestelde mag dan niet meer zelfstandig over zijn goederen beslissen en moet toestemming vragen aan de bewindvoerder om iets te verkopen. De bewindvoerder beslist ook over het beheer van de goederen. Bij het regelen van financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder onder meer een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen. 

Welke goederen onder bewind
Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Het bewind zou bijvoorbeeld alleen kunnen gaan om een spaarvermogen of andere goederen die een grote waarde hebben. In de meeste gevallen gaat het om het gehele huidige en toekomstige vermogen. Met andere woorden alle inkomsten uit arbeid en/of uitkeringen c.q. toeslagen, maar ook bijvoorbeeld een prijs uit een loterij vallen onder het bewind. In de aanvraag moet daarom precies worden aangegeven om welke goederen het gaat.

Handelingsbekwaam 
Iemand die onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. De onderbewindgestelde mag zelf een testament maken of beslissen over medische behandelingen mits hij of zij kan overzien wat dit betekent.

Combinatie bewind/mentoraat
Vaak wordt gekozen voor de combinatie bewind en mentoraat i.p.v. een ondercuratelestelling omdat de ondercuratelestelling een vergaande beschermingsmaatregel is. Essentieel verschil tussen bewind/mentoraat en curatele is dat men bij een ondercuratelestelling handelingsonbekwaam wordt. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin er sprake is van minderjarige kinderen waarvan beide ouders ondercuratele gesteld worden. In dat geval zal er een voogd moeten worden benoemd. Door de ondercuratelestelling kunnen de ouders geen beslissingen meer nemen over de minderjarige kinderen.

Bewind bij afwezigheid van een persoon (afwezigheidsbewind)
In situaties waarin een persoon plotseling verdwenen is en niet bekend is waar deze zich bevindt, er ook geen contact mogelijk is en direct betrokkenen zoals de partner of familie zich ernstig zorgen maken over diens welzijn, kan er reden zijn om de persoon in kwestie als vermist te beschouwen.
Vermissing brengt met zich mee dat de vermiste niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen en zijn zaken te regelen. Wanneer de vermissing langere tijd duurt, kan het nodig zijn dat iemand anders het afhandelen van met name financiële zaken van de vermiste op zich neemt.
Klik hier voor meer informatie over het instellen van een afwezigheidsbewind.